Selvitys Venäjän maakaasun tulon mahdollisen päättymisen vaikutuksista jäsenyrityksille


​​​​​​​Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin selvitys

Venäjä on katkaissut jo aiemmin kaasutoimitukset Bulgariaan ja Puolaan. Gasumin tiedotteen mukaan he arvioivat maakaasun tulon Venäjältä Suomeen loppuvan lähipäivinä. Taustalla on erimielisyys ehdotuksesta ruplamaksuihin siirtymisestä. Varautumista tilanteeseen tehdään yhdessä asiakkaiden sekä kansallisesta huoltovarmuudesta vastaavien viranomaisten kanssa.

Selvitimme alueemme yrityksiltä toimien vaikutuksia. Kyselyymme on vastannut 19.5 mennessä 35 yritystä. Noin 83 prosenttia toteaa, ettei mahdollisella Venäjän kaasuhanojen sulkemisella ole vaikutusta toimintaan. Reilu 11 prosenttia ei vielä osaa sanoa.

Kaasuhanojen mahdollisen sulkemisen suoria ja epäsuoria vaikutuksia on kuitenkin vielä vaikea arvioida. Suorin vaikutus näkyy ”maakaasuverkon teollisilla asiakkailla, jotka eivät pysty käyttämään kaasua omiin teollisuusprosesseihinsa, ja ainakin osalla asiakkaista maakaasun korvaaminen on erittäin hankalaa ja vaatii investointeja” vastauksissa todetaan.

Välillisiä vaikutuksia nähdään syntyvän lastauksen ja logistiikan haasteina, teräksen hinnan nousun ja saatavuuden heikkenemisenä, lisäksi vastaajat ennakoivat energian hinnan nousua. Se, miten lopulta haasteet realisoituvat jää nähtäväksi, mutta mikäli ”alueen tehtaita menee kiinni, on isoja ongelmia tiedossa”, vastauksissa todetaan.

Toimintaa pyöritetään tällä hetkellä useilla eri energiaratkaisujen vaihtoehdoilla ja yhdistelmillä. Sähkön käyttö eri muodoissaan oli kaukolämmön lisäksi merkittävimpiä. Muita olivat uusiutuva diesel, polttoöljy, maalämpö, oma hake ja maakaasusäteilyttimet. Lisäksi muun muassa ohjelmistopalvelut toimivat eri toimittajien konesaleissa omavaraisilla energiaratkaisuilla.

Osa vastanneista yrityksistä on jo varautunut kaasun saannin haasteisiin, osalla suunnitelmia ei ole vielä tehty. Maakaasua osittain käyttävien vaihtoehdoiksi mainitaan siirtyminen sähkön käyttöön, aurinkopaneelien lisääminen, öljyn käyttöönotto hetkellisesti tai siirtyminen kaukolämpöön.

”Kansallisella huoltovarmuudella on oma sijansa, mutta häiriötön toimintakyky ja siihen varautuminen tulisi kuulua osaksi elinkeinoelämän riskienhallintaa”, toteaa Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

  • Vastauksia saimme 35:ltä Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin jäseneltä.

  • Vastaajien päätoimiala jakautui seuraavasti teollisuus 37,1 %, palvelut 31,4 %, kauppa 20 %, rakentaminen ja julkinen sektori molemmat 2,9 % ja määrittelemätön toimiala 5,7 %.

  • Yrityksen vuosiliikevaihdon kokoluokka jakautui seuraavasti alle 0,5 milj. 14,3 %, 0,5-2 milj. sekä 2-10 milj. molemmat 25,7 %, 11-49 milj. 17.1%ja yli 50 milj. 17,1%.

  • Yrityksen kotipaikka jakautui seuraavasti Hyvinkää 65,7 %, Riihimäki 22,9 %, Loppi 5,7 % . Hausjärveltä vastaajia ei ollut.