Tartuntatautipäiväraha työntekijälle tai työnantajalle

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, kun työntekijä on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin. Päiväraha voidaan maksaa työnantajalle siltä osin, kun se maksaa työntekijälle poissaolon ajalta palkkaa. Tartuntatautipäivärahan maksaminen työnantajalle edellyttää, että työntekijä on Suomessa sairausvakuutettu.
​​​​​​​

Myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos lapsi on määrätty olemaan kotona tartuntataudin leviämisen estämiseksi, ja huoltaja on tämän vuoksi estynyt tekemään työtään ja hänelle aiheutuu siitä ansionmenetystä. Tartuntatautipäiväraha voidaan maksaa saman lapsen perusteella samalta ajalta vain yhdelle huoltajalle kerrallaan.

Tartuntatautipäivärahan maksaminen edellyttää, että:

  • kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän olemaan poissa töistä, karanteenissa tai eristettävänä
  • työntekijälle syntyy tartuntatautilääkärin määräyksen takia ansionmenetystä.


Myös toisessa EU- tai Eta-maassa ja Sveitsissä kirjoitettu lääkärin tai muun viranomaisen yksilöity karanteeni-/eristämispäätös voi oikeuttaa tartuntatautipäivärahaan.

Tartuntatautipäivärahaa ei makseta esimerkiksi, kun henkilö

  • tekee työtään etätyönä eikä ansionmenetystä synny
  • on vuosilomalla eikä ansionmenetystä siksi synny
  • on omaehtoisessa karanteenissa esimerkiksi työnantajan tai hallituksen suosituksesta
  • odottaa covid-19-testin tulosta kotona eikä hänellä ole tartuntatautilääkärin päätöstä karanteenista
  • on muusta syystä, esimerkiksi sairausloman vuoksi, poissa työstä.


Työnantajan pitää ilmoittaa Kelaan työntekijälle aiheutuvat ansionmenetyksen määrä eli se palkka, joka työntekijälle maksettaisiin, jos hän olisi työssä.

Jos työntekijä tartuntataudista huolimatta voi osittain tehdä omaa työtään tai jotakin muuta kuin omaa työtään, Kela maksaa tartuntatautipäivärahan siltä osin, kun työntekijälle aiheutuu ansionmenetystä.

Omavastuuaika

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa.

Määrä

Tartuntatautipäiväraha on täysimääräinen korvaus ansionmenetyksestä. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Huomioi määrässä myös mahdolliset palkan lisät (esim. vuorolisät).

Jos työstä poissaoloajalta on maksettu palkkaa, maksetaan tartuntatautipäiväraha työnantajalle palkkaa vastaavalta osalta. Palkan määrä voi olla erisuuruinen kuin ansionmenetyksen määrä. Päivärahan määrässä ei oteta huomioon työnantajan sivukuluja.

Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Lue lisää