Lausunto Väyläviraston nopeusrajoitusohjeen vaikutuksista

Vaustauksena Väylävirasto pyyntöön maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivityksessä esitetyn vaihtoehdon vaikutuksista


Väylävirastossa on käynnissä maanteiden nopeusrajoitusohjeen päivitys. Tavoitteena on, että nopeusrajoitusjärjestelmä on kokonaisuutena johdonmukainen ja linjassa nykyisten liikenne- ja ympäristöolosuhteiden kanssa. Siten ohjeella pyritään varmistamaan yhteneväinen palvelutaso eli saavutettavuus ja turvallinen liikenne koko maassa. Väylävirasto pyytää lausuntoja päivitettävän maanteiden nopeusrajoitusohjeen vaikutuksista, joiden kautta tulee esille sidosryhmien tietoa ja näkökulmia liikenneturvallisuuteen ja nopeusrajoitusten vaikutuksiin.


Nopeusrajoitusten pudottamisella olisi vaikutusta pitkämatkaiseen sekä rahti- että linja-autoliikenteeseen matka-aikojen pidentyessä. Matka-ajan pidentyminen heikentää muun muassa kuljetusalan kilpailukykyä ja vaikuttaa ajoaikoihin ja tauotuksiin. Suosittelemme tarkastelemaan myös matka-ajan pitenemisen vaikutuksia raskaaseen liikenteeseen.

On huomioitava, että tieliikenneturvallisuus on kohentunut Suomessa jo pitkään, eikä tämän vuoksi olisi merkittäviä paineita laajaan nopeusrajoitusten pudottamiseen. Nopeusrajoitusten pudottaminen tulisi oletettavasti lisäämään raskaan liikenteen ohituksia.

Nopeusrajoitusten alentamisella ei saa korvata rakenteellisia ratkaisuja. Liikenneturvallisuutta tulee kehittää parantamalla väylien kuntoa ja kunnossapitoa kokonaisvaltaisesti. Turvallisuus syntyy panostuksista väylien kehittämiseen sekä kunnossapitoon, ei nopeusrajoituksia laskemalla.

Turvallisuutta voidaan parantaa ajoneuvojen kohtaamistilanteiden vähentämisellä, kuten ajosuuntien rakenteellisella erottamisella. Nopeusrajoitusten lisäksi on huomioitava tien liittymien määriä sekä onnettomuusmääriä. Ajosuuntien erottaminen toisistaan tulee olla tavoitteena erityisesti teillä, joilla liikenneturvallisuus ja onnettomuustilastot on luokiteltu huomattaviksi suhteessa liikennemääriin.

Nopeusrajoitusperiaatteiden yhtenäistäminen valtakunnallisesti on kannatettavaa ainoastaan, mikäli siinä pystytään huomioimaan teiden ominaispiirteet sekä lisäksi panostetaan väylien kehittämiseen niiden edellyttämällä tasolla.

Muutoksella ei voida korvata Suomen merkittävimpien poikittaisväylien vt 25 ja kt 54 kehittämistoimenpiteitä. Erityisesti vt 25 on luokiteltu yhdeksi Etelä-Suomen vaarallisimmista teistä, mutta sen edelleen kehittäminen on ohitettu ja varat suunnattu täysin jonnekin muualle. Tästä aletaan nyt maksaa alati nousevina onnettomuustilastoina.

Nopeuden aiheuttama turvallisuusvaikutus on huomioitava, mutta oletuksena on, ettei nopeuden muuttaminen tule laskemaan juurikaan todellisia ajonopeuksia. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari toteaa, että muutos on tehtävä parantamalla teiden kuntoa ja kohtaamisonnettomuusalttiita teitä tulee nopeusrajoitusten alentamisen sijasta ensisijaisesti parantaa liikenneturvallisiksi, eikä heikentämällä palvelutasoa.

Mikäli merkittävien maanteiden nopeuksia lasketaan, niiden toimenpiteiden tulee olla väliaikaisia, ja teiden kunnostamisen prioriteettia on nostettava välittömästi.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari toteaa, että maanteiden nopeusrajoitusmuutosten haittavaikutukset tulevat olemaan hyötyjä suurempia talousalueella. Muutoksessa tulee huomioida alueellisia erityisolosuhteita, kuten liikenteen määrä ja teiden rooli osana koko Suomen tieverkoston sujuvuutta.

Ymmärrämme, että nopeusrajoitusmuutoksilla pyritään saavuttamaan onnettomuuksien vähentymistä. Mutta suurien ajoneuvomäärien vuoksi ruuhkautunut liikenne on ongelmainen, ja oletuksena on, että muutos toisi ennemminkin lisää vaarallisia ohituksia.

Vaadimme että ongelmallisilla tiejaksoilla, kuten vt 25 ja kt 54, tulee vaihtoehtoina olla ajosuuntien rakenteellinen erottelu ja ohituskaistat.

Kevyen liikenteen edistäminen on sekä terveyttä edistävää että hyvä keino vähentää liikenteen päästöjä. Toteutuakseen tämä edellyttää hyvät ja turvalliset olosuhteet. Kevyellä liikenteellä tulisi olla aina ensisijaisesti omat väylät. Tarvitaan sekä infrastruktuurin ja maankäytön suunnittelun kehittämistä, että rahoituksen kohdentamista kevyen liikenteen edistämiseen.


Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari vastustaa Väyläviraston ehdottamaa nopeusrajoitusmuutosta. Muutos on keinotekoinen, jo nyt epätasa-arvoisesti kohdeltuun talousalueemme tiestöön. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari sijaitsee logistisesti merkittävällä liikenteen solmukohta alueella, josta liikennemäärät ovat suuria koko Suomen suuntaan. Lisäksi nopeusrajoitusmuutos hankaloittaisi alueellamme asuvien ja työskentelevien liikkumista sekä yritysten toimintaa. Muutos lisäisi matka-aikoja ja heikentäisi sekä alueiden välistä että kansainvälistä saavutettavuutta. Matka-ajan kasvu heikentäisi koko Suomen kuljetusten ja matkojen palvelutasoa sekä saavutettavuutta.

Nopeusrajoitusten alentaminen voisi johtaa ohitustilanteiden ja onnettomuusriskin määrälliseen kasvuun. Nopeusrajoitusmuutoksen sijaan liikenneturvallisuutta on lisättävä panostamalla riittävään teiden rakenteeseen ja kunnossapitoon.

Poikittaisliikenteen tiet ovat pääosin kaksikaistaisia sekaliikenneteitä, jotka eivät täytä päätieverkolle asetettuja tavoitteita. Puutteita on tien laatutasossa sekä liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Merkittävimmät palvelutasopuutteet ovat raskaan liikenteen nopeuden vaihtelu, tiheät liittymävälit sekä korkea onnettomuusriski.

Pyydämme erityisesti kiinnittämään huomiota Etelä-Suomen merkittävimpiin poikittaisteihin vt 25 ja kt 54, joiden liikennemäärät ovat merkittävässä nousussa. Erityisesti vt 25 on huolestuttavalla tavalla jäänyt ilman huomiota. Puhumme kuitenkin Etelä-Suomen vaarallisimmaksi luokitellusta tiestä. Lisäksi kt 54:llä on huomattavia turvallisuuspuutteita, mm. risteysten liittymät ja hirviaidat.