Pörssiyhtiöt valmistautuvat kiintiösääntelyyn – naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusten jäsenistä ennätykselliset 33 prosenttia

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, Ville Kajala. Kuva: Liisa Takala

Jo kaksi kolmesta kiintiödirektiivin soveltamisalaan kuuluvasta yhtiöstä täyttää kiintiösääntelyn vaatimukset. Vain kahden pienen pörssiyhtiön yhtiökokous valitsi pelkästään miehistä koostuvan hallituksen. First North -yhtiöissä naisten osuus hallituksen jäsenistä on 25 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajakatsauksesta.

Suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus hallituksen jäsenistä nousi kahdella prosenttiyksiköllä 37 prosenttiin. Keskisuurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus kasvoi prosenttiyksiköllä 33 prosenttiin ja pienissä pörssiyhtiöissä peräti kolmella prosenttiyksiköllä 28 prosenttiin. Naisten osuus uusista hallitusnimityksistä oli peräti 44 prosenttia.

”Valmistautuminen kesällä 2026 voimaan tuleviin pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiöihin näyttää käynnistyneen. Myös markkina-arvoltaan pienempien pörssiyhtiöiden hallituksissa naisten osuus on taas kääntynyt kasvuun useamman vuoden suvantovaiheen jälkeen. Tulossa olevasta kiintiösääntelystä huolimatta on tärkeää muistaa, että hallituksen monimuotoisuudessa ei ole kyse pelkästään sukupuolesta. Osaamisen, kokemuksen ja näkemysten monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala.

Kajalan mukaan hallituskokoonpanon valmistelutavalla ja kokoonpanoa valmistelevan toimielimen sukupuolijakaumalla on vaikutusta.

”Naisten keskimääräinen osuus hallituksissa on selvästi suurin silloin, kun osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa tai hallituksen nimitysvaliokunnassa on vähintään yksi nainen. Asiaan toki vaikuttaa myös se, että pienemmissä yhtiöissä, joissa hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen tekee koko hallitus tai suurimmat osakkeenomistajat, hallituksen jäsenten rekrytointiprosessit eivät välttämättä ole yhtä systemaattisia kuin suuremmissa yhtiöissä”, sanoo Kajala.


Erot valiokuntien sukupuolijakaumissa kasvoivat

Valtaosa pörssiyhtiöiden hallituksista on perustanut keskuudestaan yhden tai useamman erillisen valiokunnan, kuten tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan tai nimitysvaliokunnan. Valiokuntien jäsenistä naisten osuus on 35 prosenttia. Naisten osuus valiokunnissa vaihtelee kuitenkin merkittävästi. Tarkastusvaliokunnissa naisten osuus nousi jo 45 prosenttiin. Palkitsemisvaliokunnissa naisten osuus on 30 prosenttia.

Hallituskokoonpanoa koskevaa ehdotusta valmistelevissa toimielimissä naisten osuus on sen sijaan edelleen pieni. Naisia on hallitusten nimitysvaliokuntien jäsenistä 22 prosenttia ja osakkeenomistajien nimitystoimikuntien jäsenistä vain 11 prosenttia. Valiokuntien puheenjohtajien sukupuolijakauma on samansuuntainen.

Kajalan mukaan valiokuntapaikkojen jakaumaan vaikuttaa kunkin hallituksen jäsenen tausta ja kokemus.

”Naisten yliedustus tarkastusvaliokunnissa ja aliedustus nimitysvaliokunnissa heijastaa sitä tosiseikkaa, että naispuolisten hallituksen jäsenten tausta on miehiä useammin tukitoimintojen johdosta eikä toimitusjohtajan tai liiketoimintajohdon tehtävistä. Osakkeenomistajien nimitystoimikuntien kokoonpanossa puolestaan heijastuu se tosiseikka, että pörssiyhtiöiden suurimmat henkilöomistajat ovat tyypillisesti miehiä. Institutionaaliset sijoittajat puolestaan nimeävät erityisesti suurimpien pörssiyhtiöiden nimitystoimikuntiin edustajakseen toimitusjohtajansa, joka on myös usein mies”, sanoo Kajala.


Joka neljäs First North -yhtiön hallituksen jäsen on nainen

Keskuskauppakamari selvitti ensimmäistä kertaa myös naisten osuutta First North -yhtiöiden hallituksissa. Naisten osuus First North -yhtiöiden hallitusten jäsenistä on 25 prosenttia. First North Premier -segmentillä naisten osuus hallitusten jäsenistä on 33 prosenttia. First North Premier -segmentillä on tosin tällä hetkellä vain kaksi yhtiötä.

”First North -markkina on kevyemmin säännelty, eikä esimerkiksi hallinnointikoodia sovelleta niihin. First North -yhtiöt ovat usein kooltaan pörssiyhtiöitä pienempiä kasvuvaiheen yhtiöitä ja moni niistä on taustaltaan yrittäjävetoinen. Tämä näkyy myös First North -yhtiöiden hallinnointirakenteissa”, sanoo Kajala.

”Halusimme laajentaa naisjohtajakatsauksemme myös First North -yhtiöihin, koska First North -markkinan merkitys on viime vuosina kasvanut ja markkinalla on jo yli 50 yhtiötä. Lähes yhdeksällä First North -yhtiöllä kymmenestä on hallituksessa sekä miehiä että naisia. Pelkästään miehistä koostuva hallitus on kuudella First North -yhtiöllä”, jatkaa Kajala.

Keskuskauppakamari on edistänyt naisjohtajuutta pitkään ja menestyksekkäästi itsesääntelyn keinoin. Keskuskauppakamari on vuodesta 2012 lähtien järjestänyt Naisjohtajien mentorointiohjelmaa. Mentorointiohjelmaan on osallistunut jo yli 300 naisjohtajaa. Seuraava naisjohtajien mentorointiohjelma alkaa syksyllä 2023.