Rekrytointi investointina, epäonnistuessaan kallis.

Yrityksen strategia antaa suunnan rekrytoinneille

Rekrytoinnin näkeminen osana yrityksen strategiatyötä antaa yritykselle etumatkaa kilpailussa samoista työntekijöistä. Harva yritys nostaa epäonnistuneen rekrytoinnin yrityksen riskitekijöiden listalle. Kuitenkin rekrytointi voi olla epäonnistuessaan kallis investointi, jopa kriittinen.

Rekrytointien tulisi pohjautua yrityksen henkilöstöstrategiaan ja -suunnitelmaan. Niissä arvioidaan ammatillisen osaamisen tarve ja tarvittava henkilömäärä. Suunnataan katse kohti tulevaisuuden osaamistarvetta.

Tulevaisuuden tavoite määrittää henkilöstötarpeen. Se ottaa kantaa tarvitaanko uutta henkilöstöä, onko mahdollista muuttaa toimintatapoja tai voidaanko toiminta hoitaa esimerkiksi ulkoistamalla. Kokonaisuutta tarkasteltaessa on huomioitava, mikä tai mitkä asiat ovat kriittisiä osaamisia suhteessa tulevaisuuden tavoitteisiin ja millainen vaikutus rekrytoinnilla on yrityskulttuurin. Rekrytoinnin syyt voivat olla moninaisia ja joskus uuden henkilön rekrytoinnilla voidaan etsiä tietoisesti muutosta.

Rekrytointien lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet

Strategisesta näkökulmasta meidän pitää pystyä erottamaan rekrytointien pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet toisistaan. Rekrytointi tukee usein lyhyen aikavälin henkilöstövajetta ja markkinointi pitkän aikavälin henkilöstötarvetta. Rekrytointi osana yrityksen kokonaistarkastelua linkittää rekrytoinnit tekijöihin, jotka tukevat nykyistä ja tulevaisuuden strategiaa. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen henkilöstöhankinta edellyttää usein laaja-alaista yhteistyötä yrityksen eri osastojen kanssa.

Usein rekrytointi käynnistetään, kun tilanne on jo akuutti. Akuutti henkilövaje edellyttää erilaisia toimenpiteitä kuin pidemmän aikavälin henkilöstösuunnittelu. Rekrytointi on aina osa yrityksen markkinointia. Kaikki rekrytointiin liittyvä viestintä ja markkinointi luo yritysmielikuvaa, hyvässä ja pahassa. Pitkäjänteisesti suunniteltu ja erottuva työnantajamielikuva voi houkutella yritykselle merkittäviä osaajia ja ammattilaisia.

Kulttuuri voi olla merkittävä rekrytointiperuste, niin yritykselle kuin työntekijälle.

Rekrytointia ei voi erottaa omaksi osa-alueekseen irti muusta strategisesta suunnittelusta. Myös siinä pätevät samat liiketoimintastrategian kannalta merkittävimmät tekijät, kuten tavoite, arvot toiminnan ja johtamisen taustalla, yrityksen henkilöstökokemus, työntekijöiden osaamisen ja kehittymisen suunnitelma ja työvoiman saatavuuden ennakoiminen. Yrityksen arvoilla kohdennetaan kulttuuriin sopivat hakijat. On strateginen päätös, miten erotut työnantajamielikuvalla muista yrityksistä, jotka taistelevat samoista ammattilaisista.

Henkilöstösuunnittelun merkitys nousee olennaiseksi. Yrityksen ydin on olemassa oleva henkilöstö. Tämä luo pohdinnan siitä, miten sitouttaa olemassa oleva osaaminen. Rekrytointia on myös yrityksen sisäinen rekrytointi ja urapolkujen luominen yrityksen sisällä. Kuinka paljon teidän yrityksessänne on käyttämättä olemassa olevaa potentiaalia? Olemassa olevan osaamisen ja potentiaalin käyttöönotto voi olla vastaus osaamistarpeeseen liittyvään haasteeseen. Syntyy strategian ja johtamisen kehä. Se, miten työyhteisöä johdetaan, on tärkeä osa yrityskulttuuria ja yrityskulttuurin huomioiminen strategiassa luo yrityksen johtamisen käytäntöjä.

Strategiasta suuntaa

Strategia antaa suunnan johtamiselle. Johtaminen vaikuttaa laajalti siihen, millainen kulttuuri syntyy. Yritystä johdetaan ihmisten kautta ja ihmisiä johdetaan suoritusten kautta. Yrityskulttuuri on henkilöstöä sitova tekijä, joka luo ”me” -kulttuurin.
Kulttuurin johtaminen ohjaa johtamistyötä perustuen näkemykseen siitä, millainen toiminta edistää parhaiten asetettuja strategisia tavoitteita. Tilannesidonnaisesti on pystyttävä myös miettimään, miten rekrytoinneilla voidaan vahvistaa organisaation onnistumista, tällöin on pysyttävä keskittymään olennaisiin asioihin.

Rekrytoinnin tarve pitää olla liiketoimintalähtöinen. Uusi työntekijä muokkaa aina organisaatiokulttuuria. On strateginen valinta, millaiseksi haluat sen luoda. Hyvinvoiva henkilöstö luo yrityksen ja tekee tulosta. Pidä hyvää huolta työntekijöistä, luo vahva henkilöstökokemus ja rekrytoi viisasti kohti tulevaisuutta.

Kirjoittaja on Marja Heinimäki, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja, jolla on monipuolinen rekrytointien ja kouluttamisen tausta.