Tutkimus: Tulevaisuuden työelämätaidot sosiaalisen vastuun ja eettisen johtamisen keskiössä

Eettisessä yrityskulttuurissa psykologinen turvallisuus ja psykologisten perustarpeiden täyttyminen ovat välttämättömiä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Psykologista turvallisuutta voi syntyä myös virtuaalisesti. Itsensä johtamisen rinnalla tarvitaan kykyä reflektoida, psykologista joustavuutta, joustavuutta jatkuvaan oppimiseen, yksilöllistä tukea ja ymmärrystä kullekin parhaista työntekemisen tavoista, sekä realistisia tavoitteita ja aikaa niiden toteuttamiseen. Kun ihmiset voivat hyvin, saavat myös tulevaisuuden työelämätaidot tilaa kehittyäkseen.

Nina Koskinen, pääarvioja, Inspecta Sertifiointi Oy, tutki asiaa ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyönään syksyllä 2021. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia tulevaisuuden työelämätaitoja tunnistetaan työelämän muutoksessa, ja miten vastuullisella ja eettisellä johtamisella voidaan vaikuttaa tulevaisuuden työelämätaitojen kehittymiseen. Lisäksi tutkimuksessa etsittiin keinoja ihmisen käyttäytymistä ja päätöksentekoa ohjaavien eettisten periaatteiden ja eettisen yrityskulttuurin jalkauttamiseksi, ja saada ymmärrys jalkautumisen epäonnistumiseen liittyvistä tekijöistä.

Tutkimuksessa haastateltiin kahta työterveyspsykologia, ja kahta tulevaisuussuuntautunutta osaamisen johtajaa tai kehittäjää. Tulosten perusteella eettinen osaaminen on merkittävä tulevaisuuden työelämätaito. Johdon sitoutuminen eettiseen johtamiseen mahdollistaa keskijohdon toimimisen eettisesti oikein. Eettisen yrityskulttuurin ja eettisten periaatteiden rakentaminen lähtee työntekijäkokemuksesta, todellisesta kokemuksesta kulttuurista, johon myös eettinen osaamattomuus heijastuu. Eettiset teemat tulisi olla myös ydinprosesseissa.


Tutustu tutkimukseen ja tuloksiin tarkemmin tästä.