Hallinto ja rahoittaminen

Kokoamme tälle sivulle yrityksen rahoitukseen ja rahoitusinstrumentteihin liittyvää tietoa erilaisiin yritysten rahoitustarpeisiin. Ajoittaiset rahoitustarpeet voivat olla myös pidemmät toimitus- ja maksuajat. Rahoitustarve voi liittyä yrityksen selviämiseen akuutissa kysynnän muutoksessa tai muun häiriön aiheuttaman tilanteen turvaamisessa. Oman panoksen lisäksi rahoitusta voi saada niin yksityisen sektorin kuin julkisenkin sektorin rahoituslähteistä. Alla olevista linkeistä saatte yksityiskohtaisempaa tietoa.

Väliaikainen laki eri yhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksista
Eduskunnan on perjantaina 24.4. määrä hyväksyä väliaikainen laki eri yhteisöjen (mm. osakeyhtiöt, osuuskunnat, yhdistykset, asunto-osakeyhtiöt) yhtiö- ja vuosikokousten järjestämisestä poikkeusoloissa. Lain voimaantulopäivä ei ole vielä varmistunut. Tässä lyhyt yhteenveto lain sisällöstä:

Kaikkia lain soveltamisalaan kuuluvia yhteisöjä koskevat väliaikaiset säännökset:

 • Väliaikainen laki on voimassa 30.9. asti. Yhteisöjen ei ole pakko soveltaa sitä, vaan ne voivat halutessaan toimia ko. yhteisöä koskevan normaalin lainsäädännön mukaisesti.
 • Jos yhteisön tilikausi on päättynyt 30.11.2019 ja 29.2.2020 välisenä aikana, tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava viimeistään 30.6.2020 mennessä.
 • Väliaikaista lakia voi soveltaa, jos kokous pidetään lain voimassaoloaikana (xx.x. – 30.9.2020) ja kutsu on toimitettu väliaikaisen lain mukaisena. Jo julkaistun kokouskutsun voi tarvittaessa lähettää uudelleen lain mukaisena.

Yhdistyksiä (ml. kauppakamarit) koskevat väliaikaiset säännökset:

 • Sääntömääräinen kokous, joka on pidettävä elokuun loppuun mennessä (tai aiemmin), voidaan pitää 30.9. mennessä.
 • Mahdollinen ylimääräinen kokous (jäsenten vaatima) voidaan myös pitää 30.9. mennessä.
 • Jos yhdistyksen hallitus on jo päättänyt, että sääntömääräisen kevätkokouksen asiat siirretään käsiteltäväksi (30.9. jälkeen pidettävän) syyskokouksen yhteyteen, tällaisen päätöksen lainmukaisuus riippuu yhdistyskohtaisesta kokonaisarvioinnista. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon mm. se, mitä yhdistyksen säännöt mahdollistavat, minkälaisia asioita on päätettävänä, mitkä ovat terveydensuojelulliset tarpeet yhdistyksen jäsenkunta huomioon ottaen sekä arvio siitä, että kokousten yhdistämisestä ei aiheudu vahinkoa yhdistykselle eikä sen jäsenille.
 • Hallitus voi kaikissa yhdistyksissä sallia sen, että asiamies voi edustaa yhtä tai useampaa jäsentä. Hallitus voi myös sallia, että valtuuston jäsen valtuuttaa toisen valtuuston jäsenen edustamaan itseään. Yksittäisellä asiamiehellä (tai valtuuston jäsenellä) voi olla enintään 1/10 kokouksen äänistä.
 • Hallitus voi kaikissa yhdistyksissä sallia sen, että kokoukseen osallistutaan etänä (fyysinen kokouspaikka on silti oltava ja jäsentä ei voi pakottaa etäosallistumiseen).
 • Hallitus voi edellyttää ennakkoilmoittautumista kokoukseen, joka järjestetään 30.9.2020 mennessä. Ilmoittautumisen määräpäivä voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Kutsuaika kokoukselle lasketaan tällöin viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt:

 • Jos tilikausi on päättynyt 30.9.2019-31.3.2020 välisenä aikana, yhtiö voi pitää tilikauden jälkeisen varsinaisen yhtiökokouksensa 30.9.2020 mennessä.
 • Mahdollinen ylimääräinen kokous (esim. vähemmistöosakkaiden vaatima kokous) voidaan myös pitää 30.9. mennessä

Osuuskunnat:

 • Jos tilikausi on päättynyt 30.9.2019-31.3.2020 välisenä aikana, osuuskunta voi pitää tilikauden jälkeisen varsinaisen osuuskunnan kokouksen 30.9.2020 mennessä.
 • Mahdollinen ylimääräinen osuuskunnan kokous (esim. jäsenten vaatima kokous) voidaan myös pitää 30.9. mennessä
 • Asiamies voi osuuskunnan kokouksessa edustaa enintään kolmea jäsentä. Asiamies voi edustaa useampaa jäsentä, jos hallitus niin päättää tai jos osuuskunnan säännöissä niin määrätään. Edustajiston jäsen voi valtuuttaa toisen edustajiston jäsenen edustamaan itseään. Yksittäisellä asiamiehellä (tai edustajiston jäsenellä) voi olla enintään 1/10 kokouksen äänistä.
 • Hallitus voi kaikissa osuuskunnissa sallia sen, että kokoukseen osallistutaan etänä (fyysinen kokouspaikka on silti oltava ja jäsentä ei voi pakottaa etäosallistumiseen).
 • Hallitus voi edellyttää ennakkoilmoittautumista kokoukseen, joka järjestetään 30.9.2020 mennessä. Ilmoittautumisen määräpäivä voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Kutsuaika kokoukselle lasketaan tällöin viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Pörssiyhtiöt ja First North Finland -markkinalla kaupankäynnin kohteena olevat osakeyhtiöt (osakeyhtiöitä koskevien väliaikaisten säännösten lisäksi):

 • Hallitus voi velvoittaa, että osakkeenomistajat osallistuvat yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Yhtiön on nimettävä osakkeenomistajien käytettäväksi asiamies, joka ei kuulu yhtiön lähipiiriin (osakkeenomistaja voi nimetä myös muun asiamiehen).
 • Hallitus voi velvoittaa, että osakkeenomistajat (ja tarvittaessa myös asiamiehet) osallistuvat yhtiökokoukseen postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
 • Em. tapauksissa laissa on tarkempia säännöksiä osakkeenomistajien kyselyoikeuden käyttämisestä ja vastaehdotusten tekemisestä sekä kokouskutsun sisällöstä.

Lain sisältö ja esityöt löytyvät eduskunnan sivuilta:

 

Yksinyrittäjä

 • Yksinyrittäjien koronatukeen täsmennyksiä: Business Finlandin koronatuet vaikuttavat, sivutulot eivät.
 • Yksinyrittäjien korona-avustuksen haku
  Suomen hallitus linjasi kehysriihessään 8.4.2020, että yksinyrittäjien tukemiseen myönnetään kuntien kautta 250 miljoonaa euroa. Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020–31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin ja kirjanpito- ja muihin toimistomenoihin.
 • Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Yksinyrittäjän palkkakustannuksiin tulisi hakea työttömyysturvaa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.
 • Kertakorvaus on 2000 euroa. Tuki koskee yksinyrittäjiä, joilla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjä voi olla elinkeinonharjoittaja tai toimia eri yritysmuodossa sekä ns. kevytyrittäjä tai freelance-yrittäjä.

Hausjärvi – näin haet tukea
Loppi – näin haet tukea
Riihimäki – näin haet tukea
Hyvinkää – näin haet tukea

Business Finland

 

Team Finland

 • Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Team Finland kokoaa yhteen kaikki julkiset kansainvälistymispalvelut. Tarjolla tietoa markkinoista, asiantuntija- sekä rahoituspalveluista. https://www.team-finland.fi/
 • Lisäksi sivuilta löytyy tietoa Team Finland -verkoston toimijoiden palveluista yrityksille kriisin sattuessa. https://www.team-finland.fi/palvelut/valmistautuminen-koronaan/

 

ELY

 • ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Hakemusten sujuvan käsittelyn vuoksi työnjako ELY-keskusten rahoituksen ja Business Finlandin rahoituksen kesken määräytyy yrityksen henkilömäärän perusteella. Yrityksen ei tule hakea häiriötilanteeseen liittyvää rahoitusta sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta.
 • Tässä usein kysytyt kysymykset liittyen ELY Korona-rahoitukseen http://www.ely-keskus.fi/web/ely/koronarahoitus-ukk
 • ELY-keskukset suuntaavat poikkeusrahoitusta yrityksille, joissa työskentelee enintään viisi henkilöä hakemuksen jättämishetkellä.
  • Yksinyrittäjät eivät kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin. Yksinyrittäjille koronavirusepidemiasta aiheutuneiden häiriöiden lieventämiseksi tarkoitetun oman erillisen tukimuodon valmistelu on käynnissä, sitä tulevat myöntämään kunnat: TEMn tiedote 31.3.2020
  • Business Finland rahoittaa yrityksiä, joissa työskentelee yli 5 henkilöä: Liiketoiminnan rahoitus häiriötilanteissaFinnvera
  • Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille

 

Neuvontapalvelut

 • Koronaviruksen aiheuttama epidemia aiheuttaa suurimmalle osalle yrityksiä rahoitusongelmia. Näiden ongelmien seurauksena yritykset eivät pysty maksamaan laskujaan ostamistaan tavaroista tai palveluista. Asiakkaan maksuongelmista aiheutuneet luottotappiot

 

Yritysvoimala

 •  Yritysvoimala tarjoaa nopeaa apua talous-, rahoitus- ja henkilöstökysymyksiin. Päivystys joka arkipäivä klo 9–16. Voit varata sopivan ajan neuvontaan. Neuvontaa tehdään tällä hetkellä puhelimessa ja verkkoneuvotteluna. Päivystävä krisipuhelin klo 9-16 puh. 010 322 2500. https://yritysvoimala.fi/nopeita-neuvoja-koronaepidemian-aikana/

 

Muu info