Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeet -projekti

OsaajaForum 17.11.2021

Laurean projektitiimi on tehnyt syksyn aikana yhteistyöprojektin Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin kanssa ja sai kutsun OsaajaForum tapahtumaan, jossa projektin tulokset esiteltiin. Projekti kantoi nimeä tulevaisuuden työelämän osaamistarpeen kartoitus.

Laurean projektitiimi koostui seitsemästä opiskelijasta, joista jokaisella oli henkilökohtainen vastuualue projektin yhteisten vaiheiden lisäksi. Projektia ohjasi Laurean puolelta Teppo Leppälahti ja Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin puolelta tapaamisiin osallistuivat koulutuspäällikkö Lilla Jokinen, toimitusjohtaja Marja Heinimäki, sekä harjoittelussa ollut Riikka Perälahti.

Projektitiimi ryhtyi kartoittamaan työelämän osaamistarpeita tutkimuksen muodossa. Tutkimuksessa keskityttiin tulevaisuuteen, tarkemmin 3–5 vuoden aikavälille. Tutkimus aloitettiin tutustumalla kauppakamarin aiempaan kyselyyn, josta projektitiimi sai osviittaa siitä, millaisia kysymyksiä tulevaisuuden työelämästä oli jo aiemmin kysytty. Tämän jälkeen projektitiimi laati kyselypohjan, sekä kysymykset yhdessä kauppakamarin kanssa.

Projektitiimin laatima kysely lähti kauppakamarin toimesta sähköisenä jäsenyrityksille. Vastauksia tuli yhteensä 44 kappaletta, joista yhdeksän osallistui vapaaehtoiseen jatkohaastatteluun, joka toteutettiin Laurean projektitiimin toimesta. Jatkohaastattelun ideana oli syventää kyselystä nousseita teemoja ja keskustella tarkemmin tulevaisuuden tuomista muutoksista työelämässä.

OsaajaForum järjestettiin 17.11.2021 ja tapahtuman juonsi Elina Sinivuori, joka on palvelumuotoilija Hyriasta. Laurean projektitiimi esiintyi tapahtumassa ensimmäisenä, mutta tämän lisäksi tapahtumassa kuultiin Hyriasta; Palvelujohtajaa Erja Lakasta ja kouluttajaa Helena Kämäräistä, jotka puhuivat monikulttuurisesta työyhteisöstä ja työelämän kielitaitovaatimuksista. Heidän jälkeensä puheenvuoron sai valmentaja ja työpajamuotoilija Saila Saarenmaa Profiantilta, joka puhui työntekijäkokemuksesta ja rekrytoinnista. Kauppakamarin puolelta myös koulutuspäällikkö Lilla Jokinen piti esityksen onnistuneesta rekrytoinnista liikevaihdon kasvun tukena. Tapahtuman päätti Sinivuori yhdessä kauppakamarin toimitusjohtajan Marja Heinimäen kanssa.

Projektin tulokset

Kyselyyn vastanneiden yritysten toimialat jakautuivat seuraavasti: teollisilta toimialoilta vastauksia saatiin 15 kappaletta, toiseksi suurin vastaajakunta oli sähkö-, kaasu-, ja lämpöhuolto, sekä jäähdytysliiketoiminnan aloilta yhdeksällä vastauksella. Kolmanneksi suurimmat toimialat vastauksissa oli kuljetus ja varastointi viidellä vastauksella, koulutusaloilta vastattiin neljänneksi eniten, neljällä vastauksella. Muilta toimialoilta vastauksia tuli satunnaisesti yksi tai kaksi kappaletta.
Yksi keskeinen kysymys, johon projektitiimi halusi kyselyn pohjalta vastauksia oli; Mitä osaamisen ja työelämätaitojen tarpeita arvioisit, että yrityksellänne tulee olemaan seuraavien 3–5 vuoden aikana? OsaajaForumissa tulos esiteltiin alla olevan sanapilven muodossa.

Kuten yläpuolelta huomataan, tärkeimpiä osaamis- ja työelämätaitojen tarpeita ovat asenne, lähinnä asennemuutoksena esimerkiksi työn houkuttelevuuteen ja arvostettavuuteen nähden. Muita esille nousseita tarpeita ovat oma-aloitteisuus, kyky elinikäiseen oppimiseen, digiosaaminen, asiakaskokemuksen ymmärrys, sekä monia muita tärkeitä työelämään ja osaamiseen liittyviä tarpeita.

Projektitiimi listasi esitykseensä myös osaajatarpeet tulevaisuudessa, jotka haastatteluiden ja kyselyn vastausten pohjalta olivat seuraavat: Myynti ja markkinointi, IT ja tekninen osaaminen, logistiikka, koneistajat ja järjestelmähallitsijat, sekä raskaan kaluston kuljettajat ja asentajat. Keskeisenä ongelmana kyseisillä työn aloilla oli se, että työtehtäviin tarvittavia osaajia ei ole saatavilla. Osaajapula johtuu vastausten perusteella siitä, että koulutus ei vastaa työelämän osaamistarpeita, eikä oikeanlaista työvoimaa yksinkertaisesti ole riittävän paljon.

Mitkä ovat nykypäivän koulutuksen haasteita? Projektitiimi sai seuraavia vastauksia: Kouluissa on liikaa teoreettista opetusta käytännön harjoittelun sijasta. Kyselyihin ja haastatteluihin vastanneet yritykset myös painottivat sitä, että yhteistyötä on liian vähän työelämän ja koulutuksen välillä. Muita keskeisiä nostoja ovat; ammatillisen koulutuksen arvostuksen puute, liian vähäinen alueellinen painotus osaamistarpeissa koulutuksen näkökulmasta, nykyisen koulutusjärjestelmän kankeus, sillä koulutus ei nykypäivänä ehdi muuttumaan tiheästi vaihtelevien osaamistarpeiden mukana, sekä täsmällisen koulutuksen tarjonnan vähäisyys.

Henkilöstössä esiintyvät muutokset tulevaisuudessa:
73 % vastasi henkilöstömäärän kasvavan lähitulevaisuudessa. Muutoksia aiheuttavat eläköityminen, vanhojen työtehtävien poistuminen sekä uusien työtehtävien syntyminen. Tulevaisuudessa yritykset tulevat palkkaamaan työntekijöitä alustavasti itse, mutta myös alihankinta ja vuokratyövoima on yleistymässä, kuten myös ulkomaisen työvoiman hyödyntäminen.
Kyselyn ja jatkohaastatteluiden päätteeksi Laurean projektitiimi analysoi tuloksia ja nosti esille mahdollisia toimenpiteitä, joita työelämässä ja koulutusorganisaatioissa tulisi tehdä tulevaisuuden työelämän osaamistarpeiden turvaamiseksi. Projektitiimi nosti esille seuraavia toimenpiteitä;

  • Asennemuutos
  • Työnteon kannattavuuden lisääminen
  • Työn vastaanottamisen helpottaminen
  • Koulutuksen ja työelämän välisen keskustelun lisääminen
  • Yrityksen sisäisten prosessien kehittäminen
  • Etätyömallien kehittäminen
  • Ikärakenteiden muutosten ennakointi
  • Ulkomaisen työvoiman hankinnan byrokratian helpottaminen sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen ja koulutukseen panostaminen


Yhteenvetona teksti oli kooste Laurean projektitiimin tuloksista. Teksti on pääosin koottu kirjalliseksi yhteenvedoksi tehdystä PowerPoint -esityksestä OsaajaForumiin.

P2P-projektitiimi: Minna Mattila, Ari Westerlund, Ilmari Hiidenniemi, Inka Halla, Samu Laaksonen, Emma Suominen ja Tiina Tamminen