Yrityksen kehittämisavustuksen väliaikaisia muutoksia jatketaan 30.6.2021 asti

Valtioneuvosto on 30.12.2020 antamallaan asetuksella jatkanut aiemmin syksyllä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettuun valtioneuvoston asetukseen tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassaoloa. Mainittu asetus koskee ELY-keskusten myöntämää yrityksen kehittämisavustusta.

Väliaikaiset muutokset mahdollistavat yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen enimmäismäärältään 800 000 euron suuruisena väliaikaisena valtiontukena sekä avustuksen myöntämisen pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa aiemmin kuin 1.1.2020.

Asetusmuutosten taustalla on Euroopan komission tiedonanto tilapäisistä valtiontukipuitteista, ryhmäpoikkeusasetus sekä Suomen puitetukiohjelma. Puitetukiohjelmassa on kyse tilapäisestä koronaepidemiasta johtuvasta valtiontukisääntöjen kevennyksestä. Tukiohjelman tavoitteena on muun muassa auttaa yrityksiä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä aloittamaan investointisuunnitelmia kriisin aikana ja sen jälkeen. Tavoitteena on myös ylläpitää työllisyyttä. Väliaikaisten muutosten oli alun perin tarkoitus olla voimassa 19.10.–31.12.2020.

Komissio on 30.11.2020 antamallaan päätöksellä jatkanut Suomen puitetukiohjelman voimassaoloa 30.6.2021 asti. Puitetukiohjelman voimassaolon jatkuessa ja koronaepidemian sekä sen aiheuttaman vaikean taloustilanteen pitkittyessä on arvioitu tarpeelliseksi jatkaa myös väliaikaisten asetusmuutosten voimassaoloaikaa 30.6.2021 saakka.

Lue lisää.