Ohjeita työnantajille

Nuorten työntekijöiden kohtelussa pätevät paljolti samat säännöt, kuin aikuisia työntekijöitä, mutta lisäksi suojelemisesta säädetään laissa ja annetuissa asetuksissa.


Alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa tehdä täysin samoja töitä ja täysin samoilla työehdoilla kuin aikuiset työntekijät. Nuorista työntekijöistä annetun lain säännöksillä pyritään suojelemaan nuorta työntekijää liialliselta työn rasitukselta. Työ ei saa

 • vahingoittaa nuoren ruumiillista tai henkistä kehitystä
 • sisältää tehtäviä, jotka ovat liian vastuullisia ikään nähden tai
 • vaatia ponnisteluja, jotka ovat nuoren voimille kohtuuttomia.

Nuorista työntekijöistä annettua lakia sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias tekee työ- tai virkasuhteessa. Lain säännöksiä työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä sovelletaan myös alle 18-vuotiaiden koululaisten työharjoitteluun tai koulussa tehtäviin harjoitustöihin.

Laissa on säännökset muun muassa

 • nuorten työntekijöiden työhön pääsyn edellytyksistä
 • nuorten työntekijöiden säännöllisestä työajasta
 • nuorten työntekijöiden enimmäistyöajasta
 • nuorten työntekijöiden työajan sijoittelusta
 • nuorille työntekijöille annettavista lepoajoista sekä työn turvallisuudesta
 • työnantajaan kohdistuvasta ohjaus- ja opastusvelvollisuudesta
 • erityisiä suojelutoimia koskevista erityisvelvollisuuksista ja
 • terveystarkastusten järjestämisestä.

Nuorten työntekoon sovelletaan myös useita muita lakeja ja asetuksia. Niistä ja muusta asiaan liittyvästä löytyy lisätietoa sivun alalaidan linkeistä.

Nuoria koskevat samat palkkaus- ja vuosilomaehdot kuin muitakin työntekijöitä. Useiden alojen työehtosopimuksissa nuorten työntekijöiden palkoista on omat määräyksensä. Niiden mukaan alle 18-vuotiaiden palkat on määritelty tiettynä osuutena täysi-ikäisen vähimmäispalkkatasosta.

Työstä kannattaa aina tehdä kirjallinen työsopimus.

Vakituinen työsuhde voidaan solmia 15-vuotiaana

Vakituiseen työhön voidaan ottaa perusopetuksen oppimäärän suorittanut ja 15 vuotta täyttänyt henkilö.

Alle 15-vuotiaat nuoret saavat työskennellä seuraavasti:

Jo 14 vuotta täyttänyt tai saman kalenterivuoden aikana 14 vuotta täyttävä nuori voi työskennellä kevyessä työssä

 • koulun loma-aikana enintään puolet loma-ajasta
 • koulutyön aikana tilapäisesti tai kestoltaan lyhytaikaisesti.

Lisäksi 13-vuotta täyttänyt nuori tai tätä nuorempi henkilö voidaan tilapäisesti palkata työskentelemään esiintyjänä tai avustajana taide- tai kulttuuriesityksissä tai muissa vastaavanlaisissa tapahtumissa.

Kuka voi tehdä työsopimuksen?

 • 15 vuotta täyttänyt nuori voi tehdä ja myös päättää työsopimuksensa itse.
 • Alle 15-vuotiaan työsopimuksen voi tehdä nuoren puolesta tämän huoltaja tai huoltajan suostumuksella nuori itse.

Lähde https://tem.fi/nuoret-tyontekijat

Lisälinkkejä tärkeille nettisivuille:

 • Nuorille sopivat kevyet työt https://tem.fi/nuorille-sopivat-kevyet-tyot
 • Nuorilta kielletyt ja vaarallsiet työt: https://tem.fi/nuorilta-kielletyt-ja-vaaralliset-tyot
 • Vastuullisen kesätyön periaatteet: https://kesaduuni.org/tyonantajalle/esihenkilon-kesatyoopas/vastuullisen-kesatyon-periaatteet/
 • Kesätyöntekijän esimiehen opas: https://kesaduuni.org/wp-content/uploads/2021/03/VKD21_ESIHENKILON_OPAS_TAITTO_-2021-03-24.pdf